Zásady ochrany osobních údajů společnosti Attractive s.r.o.

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů společností Attractive s.r.o. bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.attractive.cz v sídle nebo na pobočce společnosti nebo při jiné činnosti zaměstnanců společnosti nebo ostatních osob, které společnost zastupují při obchodních jednáních nebo při činnostech souvisejících s vnitřními správními činnostmi a to vždy v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost použitelné.
Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla užívání výše uvedených webových stránek ve vztahu ke zpracování osobních údajů a subjektu údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektu údajů a to bez ohledu na to, zda stránky pouze navštěvujete nebo zda prostřednictvím nich poptáváte služby společnosti Attractive s.r.o. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů i obecného nařízení je poskytována pouze fyzickým osobám nikoliv právnickým osobám.


1. Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele webu
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji 
Attractive s.r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ 27315819 Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 189054.
Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
adresa pro doručování: Attractive s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1 
adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: + 420 273 132 063


2. Osobní údaje
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění online objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.
Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webovou stránku.
2.1. Osobní údaje zpracovávané na základě vytvoření uživatelského účtu nebo na základě souhlasu se zasílám newsletterů 

 • E-mailová adresa 
 • Jméno a příjmení
 • Název a adresa společnosti
 
2.2. Osobní údaje zpracovávané na základě odeslané online poptávky nebo objednávky
Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:
 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Název a adresa společnosti
 • IČ, DIČ

 
3. Účely využití osobních údajů
Některé osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a jejich zpracování je nezbytné.
Na základě oprávněných zájmů můžeme získané osobní údaje využít i k obchodním a marketingovým účelům k nabízení služeb zejména prostřednictvím elektronické pošty, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů.
 
 
4. Obchodní sdělení
Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti, a to jen do doby, než vyslovíte svůj nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy uvedený odkaz pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že odesílatelem e-mailu je společnost Attractive s.r.o.
I v případech, kdy došlo k uskutečnění poptávky, můžeme osobní údaje využít pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněných zájmů až do doby, než vznesete námitku nebo vyjádříte nesouhlas s jejich zasíláním prostřednictvím odkazu, který je součástí takového obchodního sdělení. Nikdy se nestane, že bychom Vám dále zasílali obchodní sdělení i přes Váš nesouhlas.


5. Délka uchovávání osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě telefonické i online objednávky, budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.
Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme osobní, kontaktní údaje a identifikační údaje, data objednávek. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví a správy daní fakturační adresu po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve které se daňové plnění uskutečnilo.


6. Příjemci osobních údajů
Pro zajištění služeb v oblasti IT a pro specializované služby jako např. účetní služby, e-mailingové služby využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají data pouze v rámci našich pokynů a zavázali se, že je nesmí využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. 


7. Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana
Pro zabezpečení osobních údajů jsme přijali zejména tato opatření:

 • elektronické́ zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová́ ochrana
 
Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.
8. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
Subjekt údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:
8.1 Právo na přístup k osobním údajům
 • potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

8.2 Právo na opravu nepřesných údajů
Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost Attractive s.r.o. zpracovává a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.
8.3 Právo na oznámení opravy, výmaz nebo omezení zpracování
Subjekt údajů má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Požadavek je možné zaslat na písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.
8.4 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Attractive s.r.o.
Námitku je možné zaslat na písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.
8.5 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po 1. 1. 2023 odvolat. Odvolání můžete učinit písemně na doručovací adresu společnosti uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu nebo telefonicky na kontakt uvedený taktéž v bodě 1 tohoto dokumentu a to vždy výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
8.6 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
V případě Vaší žádosti nás kdykoliv kontaktujte na kontaktních spojeních uvedených v odst. 1 těchto zásad.


9. Soubory cookies
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme stránky upravovat tak, abyste mohli stránky využívat co nejefektivněji. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by využívání online objednávek tisku nebylo plně funkční.
Tyto zásady jsou účinné od  1. 1. 2023